ចម្រៀងទេសចរណ៏: និទាឃរដូវនៅកោះស្តេច កម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈ សូមស្វាគមន៌ ! Welcome to Cambodia, Kingdom of Wonders !

 

 
និទាឃរដូវនៅកោះស្តេច

ចម្រៀងទេសចរណ៏: និទាឃរដូវនៅកោះស្តេចកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈ សូមស្វាគមន៌ !Welcome to Cambodia, Kingdom of Wonders !#KohSdech #Cambodia

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Wednesday, 3 February 2016